*** ***

نوعی بیماری با ریشه عصبی  گه نام لاتین آن معنی «نقص توجه » را میدهد وجود دارد. شاید عامیانه آن را بتوان حواس پرتی یا سر بهوا بودن نامید. علایم بالینی این بیماری در اطفال و بزرگسالان بشرح زیر است: ناتوانی در تمرکز حواس روی جزئیات و تفصیلات کار یا خواسته های مد نظر. ارتکاب به  اشتباهات مکرر حین انجام تکالیف و وظایف محوله.  ضعف و ناتوانی در درک و فهم دستور العمل ها.  ناقص و نیمه کاره و نیم بند باقی گذاشتن کارها و وظایف محوله. وجود بی نظمی و بی ترتیبی مزمن در امور و وظایف محوله. عدم تمایل بانجام کارها یا خواسته های مستلزم تفکر و اندیشه. گم کردن وسایل و ابزار آلات مورد نیاز برای انجام کار ها.  پرت شدن حواس با کوچکترین عامل حواس پرتی و بالاخره فراموش کردن وظایف محوله.