*** ***

 

مورخه بیست و نهم بهمن 91. «بانی ور»، پرستار استرالیایی، سالهاست که در بخش ویژه «کاهش آلام» افراد مشرف بمرگ اشتعال داشته است. او ادراکات و احساس های دم واپسین این افراد را جمع آوری  و بصورت کتابی پر فروش منتشر کرده است. میگوید انسان  دم مرگ دید و منظری بسیاز شفاف پیدا میکنند.  وقتی از آنان می پرسیدم: < از چی پشیمان هستید ؟>  میگفتند:

پشیمونم که چرا اونجور که دل خودم می خواست و نه اونجور که دیگران می خواستند زندگی نکردم.

پشیمونم که چرا اینقدر تو زندگی «سگ دو» زدم

پشیمونم که چرا از بیان حرفها و نظراتم می ترسیدم

پشیمونم  که چرا دوستها و رفقام را سر هیجی پیجی از دست دادم

پشیمونم  که چرا تو زندگی اون همه غصه خوردم